Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Ngày 21-07-2018

Các Quyết định về việc công nhận thí sinh đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm 2018

15/05/2018 | 15:36

Các Quyết định về việc công nhận thí sinh đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017

15/05/2018 | 15:29

Các Quyết định về việc công nhận thí sinh đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017

15/05/2018 | 15:04

Các Quyết định về việc công nhận thí sinh đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm 2016

15/05/2018 | 14:38

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 25/03/2018

23/03/2018 | 10:48

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 18/03/2018

26/02/2018 | 09:32

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 28/01/2018

19/01/2018 | 14:42

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 21/01/2018

25/12/2017 | 10:15

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 12/11/2017

06/11/2017 | 16:01

Thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 05/11/2017

30/10/2017 | 09:23

Trang 1/5 <12345>