Sản phẩn - Dịch vụ

Ngày 10-08-2012

Phần mềm Quản lý Tài sản iAMS

Phần mềm quản lý tài sản iAMS được thiết kế nhằm tăng hiệu quả khai thác tài sản của tổ chức, doanh nghiệp giúp nâng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, bảo vệ đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp. Phần mềm đáp ứng đầy đủ quy trình hoạt động tác nghiệp quản lý tài sản Đề xuất - Bàn giao - Sử dụng - Thanh lý.

Những điều khác biệt chỉ có ở phần mềm quản lý tài sản iAMS

 • Cho phép các cá nhân tham gia vào hệ thống để cập nhật tình trạng tài sản mình đang được giao quản lý, sử dụng, theo dõi tình trạng khi gửi yêu cầu nâng cấp, sửa chữa.
 • Theo dõi và thống kê toàn bộ lịch sử các hành động liên quan đến tài sản.
 • Khấu hao tự động và cho phép thống kê giá trị tài sản theo nhiều tiêu chí.
 • Không chỉ cho phép quản lý tài sản cố định (thiết bị, công cụ, dụng cụ...), mà còn cho phép quản lý vật tư tiêu hao, tình hình sử dụng đất.

Các tính năng chính của phần mềm quản lý tài sản iAMS

Phần mềm quản lý tài sản iAMS cung cấp đầy đủ các chức năng, tạo giải pháp tối ưu cho nghiệp vụ Quản lý tài sản:
 • Tạo và phê duyệt đề xuất qua mạng
 • Cập nhật tài sản
 • Cập nhật nhật ký sửa chữa/điều chuyển
 • Bàn giao/Điều chuyển tài sản           
 • Thống kê/In ấn
 • Quản lý danh mục
 • Quản trị người sử dụng

Tạo và phê duyệt phiếu đề xuất qua mạng

Cho phép mỗi thành viên của hệ thống tạo một hay nhiều phiếu đề xuất.

Hệ thống sẽ tự động gởi phiếu đề xuất đến người lãnh đạo trực tiếp để góp ý, phê duyệt. Phiếu đề xuất bao gồm 4 loại:

 • Đề xuất mua mới
 • Đề xuất sửa chữa
 • Đề xuất điều chuyển
 • Đề xuất thanh lý

Cho phép người sử dụng với vai trò lãnh đạo góp ý, phê duyệt phiếu đề xuất qua mạng. Phiếu đề xuất sau khi đã phê duyệt sẽ được chuyển cho bộ phận quản lý tài sản để tìm đối tác cung cấp, tìm đối tác sửa chữa, …

Cập nhật tài sản

Chức năng này hỗ trợ quản lý các tài sản chính thức trong hệ thống: thêm mới, sửa chữa, xóa thông tin tài sản.

Hệ thống cung cấp bộ lọc thông tin (theo loại hay theo phòng ban) giúp cho việc xử lý thông tin thuận tiện hơn.

Cập nhật nhật ký sửa chữa/điều chuyển

Hệ thống giúp lưu vết nhật ký sửa chữa và điều chuyển của từng tài sản trong hệ thống.

Bàn giao/Điều chuyển tài sản

Chức năng bàn giao dùng cho các tài sản mới được nhập vào hệ thống và vẫn nằm trong kho. Chức năng điều chuyển dùng cho các tài sản đã qua sử dụng.

Thống kê/In ấn

Hệ thống hỗ trợ người dùng thống kê theo một số tiêu chí khác nhau:

 • Thống kê theo phòng ban
 • Thống kê theo nhân viên
 • Thống kê theo nguồn hình thành
 • Thống kê theo loại tài sản
 • Thống kê theo địa chỉ sử dụng
 • Thống kê các tài sản đã thanh lý

Quản lý danh mục

Module bao gồm nhiều chức năng liên quan tới danh mục:

 • Quản lý danh mục phòng ban
 • Quản lý danh mục loại tài sản
 • Quản lý danh mục nguồn hình thành
 • Quản lý danh mục tình trạng tài sản
 • Quản lý danh mục nhà cung cấp
 • Quản lý danh mục địa chỉ sử dụng

Quản trị người sử dụng

Cho phép phân quyền người dùng đến từng chức năng, mang lại tính mềm dẻo và bảo mật cao cho hệ thống. Thông tin trong hệ thống được chia sẻ theo các quyền sử dụng tương ứng của người đăng nhập.

Các bài liên quan