Sản phẩn - Dịch vụ

Ngày 29-07-2012

Đào tạo và chuyển giao công nghệ

Đào tạo và chuyển giao công nghệ là những yếu tố trọng yếu cho việc thực hiện các giải pháp, và sau đó là cho các ý nghĩa đặc biệt của dự án đối với những khách hàng sử dụng chính, khách hàng sử dụng trực tiếp và chủ doanh nghiệp.
Đào tạo và chuyển giao công nghệ là những yếu tố trọng yếu cho việc thực hiện các giải pháp, và sau đó là cho các ý nghĩa đặc biệt của dự án đối với những khách hàng sử dụng chính, khách hàng sử dụng trực tiếp và chủ doanh nghiệp. 
Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ của Trung tâm ITC được xây dựng từ các thành phần sau:
- Tài liệu
- Đào tạo nhóm dự án
- Đào tạo khách hàng sử dụng trực tiếp
- Chuyển giao công nghệ.
ITC liên tục tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực CNTT của mọi đối tượng từ sinh viên, học sinh đến cán bộ, nhân viên nhà nước và doanh nghiệp:
- Bồi dưỡng tin học cơ bản cho cán bộ khối nhà nước, doanh nghiệp
- Quản trị máy tính truy nhập công cộng
- Kế toán máy
- Quản trị mạng CCNA
- Quản trị hệ thống MCSA
- Lập trình Web với ASP.NET
- Lập trình Web với PHP và MySQL.

Các bài liên quan