Văn bản - Thông báo

Ngày 18-09-2015

Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về lĩnh vực an toàn thông tin

Văn bản bản chỉ đạo điều hành về lĩnh vực an toàn thông tin cập nhật đến ngày 30/6/2015.

Số hiệu

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Lĩnh vực

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

LUẬT

42/2009/QH12

Quốc hội

Luật

CNTT, điện tử

Luật Tần số vô tuyến điện

23/11/2009

41/2009/QH12

Quốc hội

Luật

CNTT, điện tử

Luật Viễn thông

23/11/2009

67/2006/QH11

Quốc hội

Luật

CNTT, điện tử

Luật Công nghệ thông tin

29/6/2006

51/2005/QH11

Quốc hội

Luật

CNTT, điện tử

Luật Giao dịch điện tử

29/11/2005

NGHỊ ĐỊNH

72/2013/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

CNTT, điện tử

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

 

15/7/2013

174/2013/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

CNTT, điện tử

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

13/11/2013

77/2012/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

CNTT, điện tử

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác

05/10/2012

25/2011/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

CNTT, điện tử

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

06/4/2011

106/2011/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

CNTT, điện tử

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

23/11/2011

90/2008/NÐ-CP

Chính phủ

Nghị định

Viễn thông; CNTT, điện tử

Về chống thư rác

13/8/2008

71/2007/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

CNTT, điện tử

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

03/5/2007

64/2007/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

CNTT, điện tử

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

10/4/2007

26/2007/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

CNTT, điện tử

Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/02/2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

893/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

CNTT, điện tử

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

19/6/2015

99/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

CNTT, điện tử

Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”

14/01/2014

45/2012/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

CNTT, điện tử

Quy định về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

23/10/2012

63/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

CNTT, điện tử

Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020

13/01/2010

THÔNG TƯ

06/2015/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

CNTT, điện tử

Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

23/3/2015

17/2014/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

CNTT, điện tử

Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số

26/11/2014

27/2011/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

Viễn thông; CNTT, điện tử

Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam

04/10/2011

23/2011/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

Viễn thông; CNTT, điện tử; Lĩnh vực khác

Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

11/8/2011

20/2011/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

Viễn thông; CNTT, điện tử

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/7/2011

03/2009/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

Viễn thông; CNTT, điện tử

Mã số quản lý và mã số chứng nhận mã số quản lý đốu với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

02/3/2009

12/2008/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

Viễn thông; CNTT, điện tử

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

30/12/2008

07/2008/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

Viễn thông; CNTT, điện tử

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

18/12/2008

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

20/2007/QÐ-BBCVT

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Quyết định

CNTT, điện tử

Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số

19/6/2007

CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG

82/CT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ thị

Viễn thông; CNTT, điện tử

Ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng

24/12/2014

04/CT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ thị

Viễn thông; CNTT, điện tử

Về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp tết, lễ hội 2012

 

30/12/2011

04/CT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ thị

Viễn thông; CNTT, điện tử

Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động

 

30/7/2009

03/2007/CT-BBCVT

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chỉ thị

Viễn thông; CNTT, điện tử

Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet

23/02/2007

Đính kèm:

Các bài liên quan