Văn bản - Thông báo

Ngày 16-04-2014

Thông báo về việc Microsoft ngừng hỗ trợ HĐH Windows XP

Công văn số 04-05/TB về việc Microsoft ngừng hỗ trợ HĐH Windows XP.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Các bài liên quan