Văn bản - Thông báo

Ngày 22-10-2013

Công văn số 1407/ĐHTN về việc triển khai đề án Chuẩn CNTT của ĐHTN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Số:1407/ĐHTN

V/v triển khai đề án Chuẩn CNTT của ĐHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15  tháng 10 năm 2013

  

                Kính gửi:   Thủ trưởng các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc  

                                   Đại học Thái Nguyên

 

Nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy và Quyết định của Giám đốc ĐHTN về việc triển khai đề án “Chuẩn CNTT cho cán bộ, sinh viên ĐHTN giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020”.

 Giám đốc Đại học Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai một số nội dung sau: 

1. Bắt đầu từ năm học 2013-2014, đồng bộ triển khai đề án chuẩn CNTT trong toàn Đại học theo các nội dung của đề án đã được phê duyệt. Cụ thể:

- Tất cả cán bộ, viên chức thuộc biên chế có độ tuổi dưới 45 phải đạt chuẩn IC3 quốc tế do IIG cấp (trừ những cán bộ, công chức đã có bằng kĩ sư/cử nhân về CNTT). Hạn cuối cùng đạt chuẩn trên là ngày 31/12/2015.

- Sử dụng bộ giáo trình IC3 do tổ chức CCI Learning Solutions Inc xây dựng,  được IIG Việt Nam cấp phép, để giảng dạy môn Tin học đại cương, nhằm đạt chuẩn đầu ra thống nhất tại tất cả các cơ sở đào tạo thuộc ĐHTN.

- Chuẩn trên sẽ được thực hiện cho sinh viên các ngành chất lượng cao đã có cam kết trong đề án mở ngành, một số trường đã có đủ điều kiện từ năm học 2013-2014; và sẽ triển khai đại trà từ năm học 2014-2015.   

- Những sinh viên đã đạt chuẩn IC3 quốc tế trước khi bắt đầu môn học, sẽ được miễn học môn Tin học đại cương.

2. Giao cho Ban Đào tạo, Ban TTKT&ĐBCL GD tổ chức tập huấn kĩ thuật và chỉ đạo việc xây dựng chuẩn đầu ra, đề cương môn học và bộ công cụ đánh giá, thẩm định và trình Giám đốc ĐHTN phê duyệt, ban hành trước ngày 30/10/2013.  

3. Giao cho Trung tâm CNTT làm đầu mối, phối hợp với IIG Việt Nam và các đơn vị, bộ phận liên quan tổ chức các lớp đào tạo và thi chứng chỉ IC3 quốc tế tại ĐHTN theo đúng nội dung văn bản hợp tác giữa hai đơn vị đã kí ngày 25/7/2013. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 01/11/2013, hoàn thành trước 31/12/2015. 

4. Thường trực Ban chỉ đạo đề án chuẩn CNTT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo Giám đốc ĐHTN tiến độ, kết quả triển khai theo từng giai đoạn, từng nội dung.

  

Nơi nhận:

- Ban giám đốc ĐHTN (Để báo cáo)

- Như kính gửi;

- Lưu: VP, Trung tâm CNTT.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

PGS. TS. Đặng Kim Vui


Tin bài: Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan