Trung tâm Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: +84 280 3840.088
Fax: +84 280 3852.665
Email: ttcntt.dhtn@moet.edu.vn

:
:
:
: