Giới thiệu

Ngày 30-05-2011

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân viên

ITC với đội ngũ cán bộ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, thiết kế và triển khai hạ tầng CNTT. Đội ngũ chuyên gia của ITC đạt các chứng chỉ quốc tế (CCNA, CCNP, MCSA, MCSE,MCITP, MCP,AMP, CCDA v.v), có giải pháp mạnh từ các hãng và thường xuyên cập nhật công nghệ do vậy sẽ mang đến những giải pháp tối ưu cho khách hàng trong việc triển khai hệ thống hạ tầng CNTT.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CÁ NHÂN

1. Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Trung tâm

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Minh Tân

Đảng viên

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

CN Vật lý (1978 - ĐHSP.VB).

ThS.Vật lý (1981 - ĐHSP Hà Nội 1),

KS. CNTT (1999 - ĐH Bách khoa HN),

CN. Anh văn (2006 - ĐH mở Hà Nội)

TS. Lý luận & phương pháp dạy học(2014 - trường ĐHSP Thái Nguyên)

Cao cấp LLCT –HC (2015-  Học viện CT-HCQG HCM)

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Giám đốc Trung tâm

Bí thư chi bộ  TT.CNTT;

B.     CÔNG VIỆC CỤ THỂ HIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 STT

Trách nhiệm/nhiệm vụ được giao

Quyền

hạn*

Báo cáo**

Để chỉ đạo

Để biết

I. Nhiệm vụ/trách nhiệm được giao, mức độ quyền hạn tương ứng và chế độ báo cáo

 1.  

 

Quản lý, lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHTN và trước pháp luật về mọi hoạt động của  trung tâm:

- Quản lí nhân sự, tài sản, thi đua, khen thưởng, kỉ luật…  của trung tâm

1

Giám đốc

ĐHTN

PGĐ

ĐHTN

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch công tác Năm/ Quý /Tháng của trung tâm, duyệt báo cáo kết quả công tác hàng tháng/quý phục vụ hội nghị giao ban của Đại học.

2

PGĐ

ĐHTN

Giám đốc

ĐHTN

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của trung tâmtheo kế hoạch và phân công của Giám đốc ĐHTN

1

PGĐ

ĐHTN

Giám đốc

ĐHTN

 1.  

Tham mưu cho Ban giám đốc Đại học về lĩnh vực CNTT

-  Tổ chức soạn thảo các công văn chỉ đạo, hướng dẫn, nôi quy, quy định,  văn bản pháp quy về lĩnh vực CNTT trình  Ban giám đốc ĐHTN phê duyệt, ban hành.

1

PGĐ

ĐHTN

Giám đốc

ĐHTN

- Đề xuất và tổ chức xây dựng các đề án, dự án, chương trình hành động (ngắn – trung và dài hạn) của đại học, của trung tâm trình Lãnh đạo thẩm định, phê duyệt.

1

PGĐ

ĐHTN

Giám đốc

ĐHTN

-  Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá  hoạt động CNTT của toàn Đại học hàng năm.

1

PGĐ

ĐHTN

Giám đốc

ĐHTN

 1.  

Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về CNTT của các ĐV thành viên.

1

Giám đốc

ĐHTN

PGĐ

ĐHTN

 1.  

Tham gia các hội đồng chuyên môn theo sự phân công của lãnh đạo đại học.

1

Giám đốc

ĐHTN

PGĐ

ĐHTN

 1.  

Tổ chức các hoạt động dịch vụ về CNTT của trung tâm.

1

Giám đốc

ĐHTN

PGĐ

ĐHTN

 1.  

Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác Đảng và Đoàn thể của trung tâm.

1

PGĐ

ĐHTN

Giám đốc

ĐHTN

 1.  

Các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc đại học giao

2

PGĐ

ĐHTN

Giám đốc

ĐHTN

2. Nguyễn Đình Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Đình Dũng

Đảng viên

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

Tiến sỹ Toán (2014, Viện Công nghệ thông tin,Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam)

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Phó Giám đốc Trung tâm.

B.     CÔNG VIỆC CỤ THỂ HIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

STT

Nội dung công việc

Mô tả công việc

Mảng

 

1

Giúp việc cho Giám đốc trung tâm thực hiện chức năng tham mưu, quản lí, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của TT và của mạng lưới các TT.CNTT của toàn Đại học.

 

- Đề xuất, lập kế hoạch, tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả công tác hàng tháng/quý/năm của TT; Dự thảo báo cáo giao ban hàng tháng trình Giám đốc Trung tâm (GĐTT) kí duyệt.

- Giúp GĐTT chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm và của các Đơn vị thành viên theo nội dung cụ thể do GĐTT phân công.

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án theo sự phân công của GĐTT và sự điều động của GĐ ĐHTN.

Tham mưu, Quản lí,

Giám sát, Đánh giá

 

2

Giúp  GĐTT tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm theo kế hoạch đã được thống nhất

- Tham mưu cho GĐTT các giải pháp kĩ thuật trong việc xây dựng, phát triển, quản lí, khai thác hiệu quả CSVC, trang thiết bị, hệ thống phần mềm, nguồn nhân lực của Trung tâm.

- Tham gia  cùng GĐTT tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của GĐ và kế hoạch đã thống nhất.

Công tác chuyên môn

nghiệp vụ

 
 

3

Giúp  GĐTT tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT

- Giúp GĐTT kết nối, thương thảo, dự thảo các văn bản hợp tác, liên kết với các đơn vị đối tác trong việc tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp CC CNTT; Quản lí và theo dõi kế hoạch, quy trình, tiến độ (công tác giáo vụ) của các lớp bồi dưỡng và các khóa thi theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Quản lí chứng chỉ và việc cấp phát chứng chỉ của Trung tâm theo đúng quy định.

- Tham gia việc đề xuất và tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ khác của trung tâm theo chức trách, nhiệm vụ do GĐTT phân công.

Hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT

 

    4

Thay mặt GĐTT điều hành hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng

Theo kế hoạch cụ thể trong phạm vi được ủy quyền.

Công tác

điều hành

 

3. Nông Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nông Minh Ngọc

Đảng viên

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

KS CNTT (2004 - Trường ĐHKTCN)

KS Kinh tế (2007- Trường ĐH BK Hà Nội, VB2)

CN Tiếng Anh (2012 - Khoa NN, ĐHTN)

ThS Cơ điện tử (2008, Hàn Quốc)

NCS. Quản lý hệ thống thông tin - Viện CNTT _ĐHQG Hà Nội

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Phó Giám đốc Trung tâm.

B.     CÔNG VIỆC CỤ THỂ HIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

STT

Nội dung công việc

Mô tả công việc

Mảng

 

1

 

Giúp việc cho Giám đốc trung tâm thực hiện chức năng tham mưu, quản lí, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của TT và của mạng lưới các TT.CNTT của toàn Đại học.

 

- Tham gia đề xuất, lập kế hoạch, tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả công tác hàng tháng/quý/năm của TT;

- Giúp GĐTT chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm và của các Đơn vị thành viên theo nội dung cụ thể do GĐTT phân công.

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án theo sự phân công của GĐTT và sự điều động của GĐ ĐHTN.

Tham mưu, Quản lí,

Giám sát, Đánh giá

 

2

Giúp  GĐTT tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm theo kế hoạch đã được thống nhất

- Tham mưu cho GĐTT và chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai các giải pháp kĩ thuật trong việc xây dựng, phát triển, quản lí, khai thác hiệu quả CSVC, trang thiết bị, hệ thống phần mềm, nguồn nhân lực, cổng thông tin điện tử của Trung tâm. 

- Tham gia cùng GĐTT tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của GĐ và kế hoạch đã thống nhất.

Công tác chuyên môn

nghiệp vụ

 
 

3

Giúp  GĐTT tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT

- Phụ trách hoạt động tạo nguồn, kết nối, thương thảo với các đơn vị đối tác trong mảng hoạt động dịch vụ CNTT của Trung tâm;  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lí các lớp bồi dưỡng và các khóa thi theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tham gia việc đề xuất và tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ khác của trung tâm theo chức trách, nhiệm vụ do GĐTT phân công 

Hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT

 

    4

Thay mặt GĐTT điều hành hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng

Theo kế hoạch cụ thể trong phạm vi được ủy quyền.

Công tác

điều hành

 

4. Phạm Ngọc Phương

A.      THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Phạm Ngọc Phương

Đảng viên

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

KS Kỹ thuật máy tính (2007 - Trường ĐHKTCN)

CN Ngoại Ngữ (2012 - Khoa NN – ĐHTN)

Ths. Khoa học máy tính (2013 - Trường ĐH CNTT&TT)

NCS. Hệ thống thông tin - Học viện KH&CN Việt Nam - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Chứng chỉ AMPACT 1 (2008), CCNA (2008), CCNP (2009); MCITP-SA (2009); MCITP-EA (2009);  AMPACT 2&3  (2009); Giám sát thi công  DA CNTT(2011); Lập và QLDA CNTT (2011), Security 2plus(2012), IC3(2014), ICDL(2016).

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Tổ trưởng tổ Hạ tầng kỹ thuật và an ninh mạng Trung tâm CNTT

B.       CÔNG VIỆC CỤ THỂ  ĐƯỢC PHÂN CÔNG

TT

Trách nhiệm/nhiệm vụ được giao

Quyền

hạn*

Báo cáo**

Để chỉ đạo

Để biết

I. Nhiệm vụ/trách nhiệm được giao, mức độ quyền hạn tương ứng và chế độ báo cáo

Quản trị và hỗ trợ kỹ hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng lõi và thiết bị an ninh mạng của ĐHTN

 

 

 

 

-         Quản trị và hỗ trợ kỹ thuật các hệ thống chuyển mạch lõi của ĐHTN

-         Quản trị và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống an ninh mạng (tường lửa, IPS/IDS) của ĐHTN

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Quản trị mạng trục cáp quang (WAN) và đường truyền Leasedline  của ĐHTN

 

 

 

 

-         Quản trị, vận hành kết nối mạng trục cáp quang (WAN) của ĐHTN

-         Quản trị, vận hành đường truyền Leasedline của ĐHTN

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Quản trị vận hành đường truyền Internet và mạng LAN của VP ĐHTN

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Phụ trách kỹ thuật hệ thống Hội nghị trực tuyến (Video conferencing) của ĐHTN

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Phụ trách công tác bảo mật dữ liệu, an toàn hệ thống và an ninh mạng chung của Đại học Thái Nguyên (căn cứ theo Quyết định số 1793/QĐ-ĐHTN ngày 28/12/2012 của Giám đốc ĐHTN)

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Triển khai các hoạt động dịch vụ về đào tạo, tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ về hạ tầng mạng và an ninh mạng của Trung tâm

 

 

 

 

-         Tham gia đào tạo, tập huấn: Các khóa học ngắn hạn chuyên sâu về CNTT (IC3, CCNA, An ninh mạng)

-         Chuyển giao công nghệ về hạ tầng mạng và an ninh mạng

-         Tư vấn, thiết kế các giải pháp về hạ tầng mạng và an ninh mạng

2

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Tham gia xây dựng, triển khai các đề án, dự án CNTT của Trung tâm

2

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Các nhiệm vụ khác do BGĐ Trung tâm và Đại học Thái Nguyên giao

2

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

5. Bùi Thị Xuân 

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Bùi Thị Xuân

 

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

KS CNTT (2008 - Khoa CNTT - ĐHTN).

 ThS. Khoa học máy tính (2012 - ĐHTN).

CN Ngoại Ngữ (2012 - ĐHTN).

Chứng chỉ MCTS (2009 - CMC SI), chứng chỉ MCSA (2009 - CMC SI), chứng chỉ IC3(2014),ICDL(2016).

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Tổ trưởng CĐ Trung tâm CNTT.

Chuyên viên Trung tâm CNTT

B.     CÔNG VIỆC CỤ THỂ HIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

STT

Trách nhiệm/nhiệm vụ được giao

Quyền

hạn*

Báo cáo**

Để chỉ đạo

Để biết

I. Nhiệm vụ/trách nhiệm được giao, mức độ quyền hạn tương ứng và chế độ báo cáo

Quản trị cổng thông tin điện tử (Portal)

 

 

 

- Về kỹ thuật

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

- Về nội dung

2

Ban biên tập

Giám đốc

TT

Quản trị kỹ thuật các website của ĐHTN

 

 

 

- Quản trị kỹ thuật website hỗ trợ tuyển sinh

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

- Quản trị kỹ thuật website cá nhân của cán bộ, giảng viên ĐHTN

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

- Quản trị kỹ thuật Website Đào tạo sau đại học

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

- Quản trị kỹ thuật website các đơn vị thành viên của ĐHTN (website của trường CĐKT-KT, Khoa Ngoại Ngữ, Nhà Xuất bản, Trung tâm tiền tiến sĩ, Trung tâm CNTT)

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Tham gia các hoạt động dịch vụ về đào tạo, tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ về Website và cổng thông tin điện tử

2

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Tham gia xây dựng, triển khai các đề án, dự án CNTT của Trung tâm

2

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Các nhiệm vụ khác do BGĐ Trung tâm và Đại học giao

2

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

6. Nguyễn Thanh Hải 

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Đảng viên

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

CN Sư phạm Tin (2008 - Trường ĐHSP - ĐHTN).

ThS. Khoa học máy tính (2012 - Trường ĐH CNTT & TT - ĐHTN).

Chứng chỉ MCTS (2009 - CMC SI), chứng chỉ IC3(2014), ICDL(2016).

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Tổ trươngt tổ Quản trị -hành chính Trung tâm CNTT

B.    CÔNG VIỆC CỤ THỂ HIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Stt

Trách nhiệm/nhiệm vụ được giao

Quyền

hạn*

Báo cáo**

Để chỉ đạo

Để biết

I. Nhiệm vụ/trách nhiệm được giao, mức độ quyền hạn tương ứng và chế độ báo cáo

Giúp Ban Giám đốc trung tâm (TT) trong các việc sau

Xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần/ tháng/ quý/ năm của trung tâm.

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo của các đơn vị thành viên.

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

Xây dựng báo cáo giao ban, báo cáo tổng kết

1

P. Giám đốc TT

Giám đốc

TT

 2

Phụ trách công tác Đảng vụ của chi bộ TT

2

Bí thư chi bộ TT

-

Quản trị kỹ thuật, đảm bảo vận hành cho phần mềm quản lý đào tạo.

1

Giám đốc

TT

P. Giám đốc TT

Tham gia, triển khai các đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ KH của TT trong phạm vi nội dung được phân công phụ trách.

2

Giám đốc

TT

P. Giám đốc TT

Tham gia các hoạt động phát triển ứng dụng, đào tạo, dịch vụ, tư vấn chuyển giao công nghệ của Trung tâm.

 

- Tham gia đào tạo, tập huấn: Các khóa học ngắn hạn, chuyên sâu về CNTT (IC3, MOS…)

- Tư vấn và thiết kế giải pháp về hạ tầng và ứng dụng CNTT.

2

Giám đốc

TT

P. Giám đốc TT

Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao

2

Giám đốc

TT

P. Giám đốc TT

7. 

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

 

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

 

B.     CÔNG VIỆC CỤ THỂ HIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

STT

Trách nhiệm/nhiệm vụ được giao

Quyền

hạn* 

Báo cáo**

Để chỉ đạo

Để biết

I. Nhiệm vụ/trách nhiệm được giao, mức độ quyền hạn tương ứng và chế độ báo cáo


 

Quản trị kỹ thuật hệ thống các phần mềm dùng chung trong Đại học Thái Nguyên

- Phần mềm QL Khoa học

1

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

- Phần mềm QL Nhân sự

1

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

- Phần mềm QL Tài sản

1

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

- Phần mềm QL Văn bản

1

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

Quản trị tên miền TNU.EDU.VN

- Tạo, sửa, xóa, cập nhật tên miền cấp 4 cho các đơn vị thành viên.

2

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

 3

Xây dựng, đề xuất các giải pháp, phân tích thiết kế hệ thống, phát triển các phần mềm cần thiết sử dụng chung trong Đại học.

 

 

 

- Đề xuất xây dựng phần mềm theo nhu cầu thực tế

2

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

4

Tham gia xây dựng, triển khai các đề án, dự án công nghệ thông tin của Trung tâm và Đại học theo sự phân công

2

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

Triển khai các hoạt động dịch vụ của Trung tâm về đào tạo, chuyển giao công nghệ và xây dựng các phần mềm ứng dụng.

2

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

2

P.Giám đốc TT

Giám đốc TT

7. Lê Xuân Hiếu

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Lê Xuân Hiếu

 

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

KS CNTT (2009 - Trường ĐH CNTT & TT - ĐHTN)

Ths. Khoa học máy tính (2013 - Trường ĐH CNTT&TT)

CN Tiếng Anh (2012 - Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN)

Chứng chỉ Giám sát thi công  DA CNTT(2011), chứng chỉ IC3(2014), ICDL(2016).

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Chuyên viên Trung tâm CNTT

B.     CÔNG VIỆC CỤ THỂ  ĐƯỢC PHÂN CÔNG

STT

Trách nhiệm/nhiệm vụ được giao

Quyền

hạn*

Báo cáo**

Để chỉ đạo

Để biết

I. Nhiệm vụ/trách nhiệm được giao, mức độ quyền hạn tương ứng và chế độ báo cáo

Quản trị hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ của ĐHTN.

1

PGĐ

TT

Giám đốc

TT

Quản lý hệ thống Email @tnu.edu.vn

1

Giám đốc

TT

PGĐ

TT

Quản trị nội dung phần mềm Quản lý văn bản

1

Giám đốc TT

PGĐ

TT

Quản trị các dịch vụ hệ thống tại VP ĐHTN

Proxy, Antivirus, OS, DNS, DHCP, FTP…

1

Giám đốc TT

PGĐ

TT

Quản lý tài sản của Trung tâm CNTT

1

Giám đốc TT

PGĐ

TT

Tham gia đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học về CNTT của Trung tâm, Đại học theo nhiệm vụ được phân công

2

Giám đốc TT

PGĐ

TT

Triển khai các hoạt động dịch vụ về đào tạo, tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ.

2

Giám đốc

PGĐ

TT

Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên giao.

2

Giám đốc TT

PGĐ

TT

8. Nguyễn Thị Thủy

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

 

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

Cử nhân CNTT (2009 - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định)

Ths. Khoa học máy tính (2016 - Trường ĐH CNTT&TT)

Chứng chỉ IC3(2014), ICDL(2016).

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Chuyên viên Trung tâm CNTT

B.     CÔNG VIỆC CỤ THỂ  ĐƯỢC PHÂN CÔNG

STT

Trách nhiệm/nhiệm vụ được giao

Quyền

hạn*

Báo cáo**

Để chỉ đạo

Để biết

I. Nhiệm vụ/trách nhiệm được giao, mức độ quyền hạn tương ứng và chế độ báo cáo

 1.  

Quản trị nội dung  Website Đại học Thái Nguyên

2

Ban biên tập

Phó Giám đốc Trung tâm

 1.  

Quản trị nội dung  Website Trung tâm CNTT

2

Phó Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm

 1.  

Tham gia xây dựng và triển khai các đề án, dự án CNTT của Trung tâm theo sự phân công của cấp trên.

2

Phó Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm

 1.  

Tham gia triển khai các hoạt động dịch vụ của Trung tâm về đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ kĩ thuật chuyên sâu (quản trị hệ thống, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, IC3,…) và chuyển giao công nghệ theo sự phân công của cấp trên.

2

Phó Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm

 1.  

Phụ trách công tác quản trị hành chính

2

Giám đốc Trung tâm

Phó Giám đốc Trung tâm

Xử lý văn bản đi, văn bản đến của Trung tâm.

2

Phó Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm

Quản lí  con dấu của Trung tâm

2

Giám đốc Trung tâm

Phó Giám đốc Trung tâm

Quản lý hồ sơ, sổ sách của Trung tâm

1

Phó Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm

 1.  

Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

2

Phó Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm

 
9. Hoàng Minh Đạo

A.    THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Hoàng Minh Đạo

Đảng viên

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

Cử nhân (1995- Trường ĐH Tài chính Kế toán HN)

Ths. (2009 - Trường ĐH KT &QTKD)

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Phó Ban KHTCC & Phụ trách kế toán Trung tâm CNTT

B.     CÔNG VIỆC CỤ THỂ  ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1. Thực hiện các công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ kế toán (trưởng) của một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu dự toán kế toán cấp 3.

2. Tư vấn và giúp Giám đốc TT (Chủ tài khoản) thực hiện đúng quy trình, thủ tục, chế độ chính sách liên quan đến quản lí và sử dụng tài chính, tài khoản, tài sản của Trung tâm.

3. Giúp Giám đốc TT xây dựng các định hướng chiến lược, các chương trình, dự án đầu tư phát triển

4. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo Quyết định của ĐHTN và kế hoạch của các cơ sở đào tạo liên quan, trên nguyên tắc hoàn thành nhiệm vụ tại Trung tâm.

 

Họ và tên: Nông Minh Ngọc

Đảng viên

Trình độ/Nơi đào tạo/Năm TN:

KS CNTT (2004 - Trường ĐHKTCN)

KS Kinh tế (2007- Trường ĐH BK Hà Nội, VB2)

ThS Cơ điện tử (2008, Hàn Quốc)

CN Tiếng Anh (2012 - Khoa NN, ĐHTN)

Chức trách nhiệm vụ hiện tại:

Phó Giám đốc Trung tâm.

Các bài liên quan