Tin ITC

Ngày 01-11-2016

Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới

Ngày 21/10/2016, Đại học Thái Nguyên đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Giám đốc: TS. Nguyễn Minh Tân, 

- Phó Giám đốc: ThS Nông Minh Ngọc

- Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Đình Dũng  

Các quyết định bổ nhiệm liên quan xin xem trong file đính kèm.


Các bài liên quan