Đội ngũ cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên

Ngày 20-03-2014

Đội ngũ cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên

Trung tâm Công nghệ thông tin (tên tiếng Anh là Information Technology Center – gọi tắt là ITC) là một đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên với vai trò là đơn vị tư vấn cho Đại học Thái Nguyên về chiến lược phát triển cũng như quản lý, vận hành toàn bộ mạng lưới công nghệ thông tin của toàn Đại học.

I.    Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
1.   Chức năng
-  Quản lý Nhà nước về hoạt động trong lýnh vực CNTT của Đại học Thái Nguyên.
-  Triển khai nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và hoạt động dịch vụ CNTT. 
2.   Nhiệm vụ
2.1.  Đối với chức năng quản lý Nhà nước
-  Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHTN về định hướng, chiến lược, dự án đầu tư phát triển, ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành, đào tạo và NCKH.
-  Chỉ đạo và hỗ trợ các Đơn vị thành viên về chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt động phát triển và khai thác các ứng dụng CNTT trong giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và điều hành, đặc biệt là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể đa cấp của ĐHTN.
-  Quản lý các thiết bị, tài sản liên quan đến hạ tầng CNTT, mạng cáp quang, cổng thông tin điện tự, hệ thống máy chủ  và các thiết bị đầu cuối chung của Đại học; lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị trên đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng của toàn Đại học.
-  Phối hợp với các đơn vị, các ban chức năng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ khác bao gồm: công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, đào tạo từ xa và các hoạt động khác cần có sự hỗ trợ của tin học và CNTT. 
2.2.  Đối với chức năng Nghiên cứu phát triển và dịch vụ công nghệ
-  Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn, trung hạn, tập huấn chuyên môn về CNTT và ứng dụng CNTT cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Đại học.
-  Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, các giải pháp tích hợp hệ thống, thiết kế mạng, cài đặt, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị kĩ thuật số và các sản phẩm phần mềm, xây dựng các Website cho các tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của ĐHTN, của địa phương và toàn xã hội.
-  Hợp tác, lýên kết trong và ngoài nước về CNTT nhằm mở rộng địa bàn và lýnh vực hoạt động, vận động thu hút vốn đầu tư, tăng thu nhập hợp pháp nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ công chức của Trung tâm và đóng góp một phần kinh phí cho quỹ xây dựng và phát triển của ĐHTN... 
II.         Về tổ chức bộ máy
-  Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên (tên tiếng Anh: Infomation Technology Center - ITC) là một đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên, được Giám đốc uỷ quyền là đơn vị đầu mối của Đại học trong quan hệ công tác với các trường, đơn vị thành viên và các đối tác lýên quan về mọi hoạt động thuộc lýnh vực CNTT-TT trong toàn Đại học.  
-  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng và là đơn vị  dự toán kế toán cấp 3.
-  Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu đơn vị, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Trung tâm trước Giám đốc ĐHTN và trước pháp luật.
-  Lãnh đạo trung tâm gồm Giám đốc và 1 phó Giám đốc, do Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.
Trước mắt, Trung tâm được cấu trúc thành 2 bộ phận:
1. Quản trị hành chính.
2. Kĩ thuật và dịch vụ.
-  Nhân sự của Trung tâm bao gồm các biên chế cơ hữu, kiêm nhiệm và hợp đồng.
-  Cán bộ cơ hữu được hưởng lương của ĐHTN theo ngạch bậc công chức tương ứng với trình độ và công tác chuyên môn được giao; Cán bộ kiêm nhiệm hoặc hợp đồng do Trung tâm tự chi trả theo thoả thuận hoặc hợp đồng lao động.
-  Trong giai đoạn đầu, biên chế cơ hữu của trung tâm gồm 08 cán bộ, viên chức cơ hữu. Sau này, căn cứ quy mô phát triển, nhu cầu hoạt động và năng lực thực tiễn, Trung tâm có thể bổ sung thêm nhân lực và cấu trúc lại thành các phòng chức năng như mô hình đã đề xuất trong đề án thành lập Trung tâm.
III.         Trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể 
1.   Giám đốc trung tâm 
-  Lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Trung tâm; là chủ tài khoản của Trung tâm, và chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHTN và Pháp luật.
-  Có trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn về tất cả các lýnh vực công tác của Trung tâm.
-  Căn cứ chính sách, quy chế, chế độ của Nhà nước và chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do Giám đốc ĐHTN giao để quyết định các chủ trương, biện pháp phù hợp và hiệu quả.
-   Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao của Trung tâm theo đúng thẩm quyền được pháp luật quy định, phù hợp với phân cấp của Giám đốc ĐHTN .
-  Quản lý việc sử dụng và khai thác nguồn tài chính, tài sản của Trung tâm và của ĐHTN giao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHTN.
-  Quản lý, đánh giá, kí kết hoặc thanh lý hợp đồng lao động, khen thưởng, kỉ luật cán bộ nhân viên theo phân cấp và thẩm quyền.     
-  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Giám đốc ĐHTN và quy định của pháp luật.
-  Giám đốc TT do Thường vụ đảng uỷ giới thiệu và Giám đốc GDĐH bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. 
2.   Phó Giám đốc
-  Giúp Giám đốc điều hành các công việc cụ thể do Giám đốc phân công.
-  Thay mặt Giám đốc làm việc, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, kí một số giấy tờ, công văn  khi được Giám đốc ủy quyền.
-  Xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp báo cáo Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thuộc các lýnh vực công tác được phân công phụ trách.
-  PGĐ do Giám đốc đề nghị và được Giám đốc GDĐH bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.
3.   Các bộ phận chuyên môn 
3.1.  Bộ phận Quản trị - Hành chính
-  Thực hiện các nhiệm vụ tài chính, quản trị, hành chính sự vụ, của Trung tâm như: thường trực, văn thư, lưu trữ, khánh tiết, quản lý con dấu, két, tài sản và tài khoản;
-   Tiếp nhận, tổng hợp thông tin đến và đi, phân tích số lýệu do các đơn vị báo cáo; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
-  Cập nhật và quản lý công văn giấy tờ, hồ sơ, sổ sách của Trung tâm;
-  Quản lý nhân sự, quản lý ngày giờ công, công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật;
-  Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hạ tầng CNTT (hệ thống mạng và phần mềm ứng dụng) của ĐHTN và các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc; lýên quan đến ứng dụng CNTT trong tuyển sinh, đào tạo và quản lý;
-  Xây dựng và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định khung về việc cung cấp thông tin và biên tập nội dung cho website của Đại học;
-  Quản lý các thiết bị, tài sản lýên quan đến hạ tầng CNTT chung của Đại học; lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng dịch vụ CNTT của toàn Đại học.
3.2.  Bộ phận kĩ thuật và dịch vụ công nghệ
-  Hỗ trợ các Đơn vị thành viên trong trong toàn Đại học tổ chức khai thác các phần mềm quản lý, cũng như công tác duy tu, bảo trì hạ tầng CNTT như: hệ thộng mạng cáp quang và các phòng máy chủ mà ĐHTN đã đầu tư.
-  Nghiên cứu phát triển các phần mềm ứng dụng, đáp ứng yêu cầu về sử dụng, khai thác CNTT của ĐHTN và các đối tác.
-  Chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, giải pháp tích hợp hệ thống, thiết kế mạng, cài đặt, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị kĩ thuật số và các sản phẩm phần mềm;
-  Tư vấn, thiết kế, xây dựng website cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của ĐHTN, của địa phương và toàn xã hội.
-  Tổ chức quản lý, giám sát cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm; cổng thong tin điện tử, đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn, đảm bảo an ninh của hệ thống.
-  Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn, trung hạn, tập huấn chuyên môn về CNTT và ứng dụng CNTT cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Đại học; hướng dẫn người dùng khai thác tốt tài nguyên hệ thống.
-  Hợp tác, lýên kết mở rộng địa bàn và lýnh vực hoạt động, thu hút vốn đầu tư, tăng thu nhập hợp pháp nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ công chức của Trung tâm và đóng góp một phần kinh phí cho quỹ xây dựng và phát triển của ĐHTN...
-  Triển khai thực hiện các chương trình, dự án của TT theo lýnh vực chuyên môn.
IV. Cơ sở vật chất của Trung tâm
Về lâu dài, trung tâm cần có cơ sở riêng, trong đó có các phòng làm việc của các bộ phận chức năng, văn phòng, phòng họp, phòng học, phòng thực nghiệm để cài đặt và triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, kho chứa vật tư, thiết bị, phòng thủ quỹ  (két đựng tiền),  phòng bảo vệ …
   Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể, trước mắt, Trung tâm cần được bố trí tối thiểu 04 phòng làm việc, trong đó:
-  01 phòng làm việc của GĐ kiêm phòng họp, và tiếp khách của TT.
-  01 phòng làm việc của phó Giám đốc và 01 chuyên viên
-  01 phòng làm việc cho bộ phận quản trị, hành chính, kế toán (2 người)
-  01 phòng làm việc của bộ phận kĩ thuật, dịch vụ (3 người).
Ngoài ra, Trung tâm còn có trách nhiệm quản lý phòng máy phục vụ đào tạo và cài đặt, bảo trì máy tính và các thiết bị CNTT và 01 phòng máy chủ, hệ thống thiết bị đầu cuối của ĐHTN .  
V.  Công tác tài chính của Trung tâm
5.1.  Nguồn thu của Trung tâm 
-  Ngân sách nhà nước cấp theo dự toán hàng năm.
-  Phí từ các một số hoạt động chuyên môn theo quy định của Đại học.
-  Kinh phí từ các chương trình, dự án, đề tài khoa học
-  Phí dịch vụ thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao sản phẩm ứng dụng CNTT đối với các cá nhân, tổ chức xã hội ...
-  Các nguồn thu khác.
5.2.  Các khoản chi của Trung tâm 
-  Chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
-  Chi hoạt động thường xuyên.
-  Lương và phụ cấp.
-  Khen thưởng.
-  Đào tạo, bồi dưỡng.
-  Đầu tư phát triển.
-  Các khoản chi khác theo quy định pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHTN.

Các bài liên quan