Giới thiệu

Ngày 03-01-2013

Quyết định số 2603/QĐ-ĐHTN V/v phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 2603/QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2014 V/v phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Ban hành theo Quyết định số: 2603 /QĐ-ĐHTN ngày 31 tháng 12  năm 2014

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định chung về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tài chính, cơ sở vật chất của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.

2. Mọi tổ chức, cán bộ viên chức, người lao động trong Trung tâm Công nghệ thông tin đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Tên gọi và trụ sở giao dịch

1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên

2. Tên tiếng Anh: The Information Technology Center of ThaiNguyen University

3. Tên viết tắt trong giao dịch: ITC-TNU.

 4. Trụ sở: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3: Vị trí của Trung tâm Công nghệ thông tin

1. Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 395 /QĐ-ĐHTN ngày 07/5/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị dịch vụ trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính của Đại học Thái Nguyên.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin có con dấu riêng.

Chương II

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 4. Chức năng

1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Đại học Thái Nguyên về lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên; 

 

2. Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin chung của Đại học Thái Nguyên bao gồm: hạ tầng kĩ thuật, truyền dẫn, cổng thông tin điện tử;

3. Triển khai nghiên cứu ứng dụng, phát triển phần mềm, đào tạo, tập huấn và các hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ tham mưu, tư vấn

a) Tham mưu cho Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng, chuẩn trình độ tin học của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, xây dựng Quy chế sử dụng khai thác tài nguyên CNTT, trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành;

b) Tư vấn, đề xuất, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên cho từng giai đoạn và hàng năm; là đầu mối kết nối trong hệ thống thông tin quản lý hành chính Nhà nước của Đại học Thái Nguyên;

c) Tổ chức triển khai và quản lý các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đại học Thái Nguyên .

2. Nhiệm vụ quản lý

a) Chủ trì, phối hợp với các Ban chức năng liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về hoạt động CNTT trong toàn Đại học và kiểm tra, giám sát các hoạt động công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc;

b) Xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT của Đại học. Quản trị cổng thông tin điện tử và hệ thống mạng thông tin của Đại học; kết nối mạng với các tổ chức có liên quan; đảm bảo hệ thống mạng của Đại học Thái Nguyên hoạt động thông suốt, hiệu quả;

c) Xem xét và thẩm định các đề tài, dự án, đề án đầu tư, nâng cấp về lĩnh vực CNTT của các đơn vị trực thuộc, trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt;

d) Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phần cứng, hệ thống các phần mềm chung của Đại học; xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh hệ thống, an toàn dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng của toàn Đại học;

đ) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các Ban chức năng trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, tổ chức thi, chấm thi trắc nghiệm, đào tạo từ xa và các hoạt động khác cần có sự hỗ trợ của tin học và CNTT - truyền thông.

3. Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ CNTT trong và ngoài Đại học Thái Nguyên

a) Chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo - bồi dưỡng kỹ năng, nghề nghiệp và phát triển các ứng dụng CNTT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đại học Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT;

b) Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin; thẩm định kỹ thuật các dự án, đề tài về lĩnh vực công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

c) Hợp tác, liên kết trong và ngoài nước về CNTT nhằm mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động, vận động thu hút vốn đầu tư, tăng thu nhập hợp pháp nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức của Trung tâm và đóng góp một phần kinh phí cho quỹ phúc lợi của Đại học Thái Nguyên

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên giao.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ; TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin gồm:

1. Ban Giám đốc Trung tâm

2. Các tổ chức năng:

            2.1. Quản trị – Hành chính

            2.2. Hạ tầng kỹ thuật - An ninh mạng

            2.3. Phát triển và ứng dụng phần mềm

3. Các bộ phận trực thuộc khác (nếu cần thiết), Giám đốc Trung tâm sẽ trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập.

Điều 7. Ban Giám đốc Trung tâm gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

1. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin là người quản lý, điều hành Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại học Thái Nguyên và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm.

a) Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong và ngoài Đại học tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm;

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch; các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về tất cả các lĩnh vực của Trung tâm;

- Căn cứ chính sách của Nhà nước, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được Giám đốc Đại học Thái Nguyên giao để quyết định chủ trương, biện pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch của Trung tâm.

- Triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với phân cấp của Đại học Thái Nguyên; xây dựng các nội quy, quy định cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm;

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Trung tâm;

- Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo theo quy định.

b) Tiêu chuẩn của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hiểu biết về công nghệ thông tin;

- Có ít nhất 5 năm tham gia quản lý từ cấp bộ môn và tương đương trở lên;

- Có sức khỏe tốt; độ tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 với nữ;

- Có học vị Tiến sĩ;

c) Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin do Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin là 5 năm và không bổ nhiệm sau hai nhiệm kỳ liên tiếp.

2. Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Phó giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách các lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực công tác được phân công.

Trung tâm Công nghệ thông tin có từ 1 đến 2 Phó giám đốc.

a) Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch báo cáo Giám đốc Trung tâm quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác được phân công; phối hợp với các Phó giám đốc Trung tâm khác để giải quyết các công việc có liên quan; báo cáo Giám đốc Trung tâm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Trung tâm phân công;

- Phó giám đốc Trung tâm được thay mặt Giám đốc Trung tâm làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được Giám đốc Trung tâm ủy quyền; được ký các văn bản, giấy tờ theo ủy quyền của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chữ ký của mình.

b) Tiêu chuẩn của Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hiểu biết về công nghệ thông tin;

- Có sức khỏe tốt; độ tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 với nữ;

- Có học vị Thạc sĩ trở lên;

c) Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin do Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin. Nhiệm kỳ Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin theo nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và có thể bổ nhiệm lại sau hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Điều 8. Các tổ chức năng của Trung tâm Công nghệ thông tin  

Trung tâm Công nghệ thông tin có các tổ chức năng; các tổ chức năng có nhiệm vụ tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác của đơn vị và triển khai các nhiệm vụ khác được Giám đốc Trung tâm giao.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển của Trung tâm, Giám đốc Đại học Thái Nguyên sẽ quyết định thành lập hoặc giải thể các tổ chức năng. Nhiệm vụ của các tổ chức năng do Giám đốc Đại học Thái Nguyên quy định khi quyết định thành lập; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin quy định nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các tổ chức năng thực hiện.

Các tổ chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin sắp xếp, bố trí biên chế các tổ chức năng cho phù hợp với tình hình thực tế để đạt hiệu quả công tác cao.

Điều 9. Cán bộ quản lý các tổ chức năng

Mỗi tổ chức năng có Tổ trưởng, có từ 1 đến 2 Tổ phó; Giám đốc Đại học Thái Nguyên bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý các tổ chức năng theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Nhiệm kỳ của Tổ trưởng, Tổ phó là 5 năm theo nhiệm kỳ của Giám đốc Trung tâm và có thể được bổ nhiệm lại.

1. Tổ trưởng

Tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các mặt công tác, hoạt động của tổ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo các quy định của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ trưởng có nhiệm vụ chính như sau:

a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các mặt công tác của tổ mình.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác; nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Trung tâm các vấn đề thuộc chức năng của tổ mình.

c) Xem xét, quyết định, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

d) Bố trí, phân công, sắp xếp, đánh giá, nhận xét cán bộ, viên chức trong tổ.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

2. Tổ phó

Giúp việc cho Tổ trưởng có các Tổ phó; Tổ phó thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Tổ trưởng phân công.

Tổ phó tham gia lãnh đạo tập thể cùng Tổ trưởng đối với các mặt công tác của tổ, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về những nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công.

Điều 10. Cán bộ, viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin  

1. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm bao gồm các cán bộ, viên chức làm việc theo chế độ cơ hữu và kiêm nhiệm.

2. Cán bộ viên chức, người lao động trong Trung tâm phải đảm bảo có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn tốt. Phải có ý thức phấn đấu, học hỏi đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước, của Đại học Thái Nguyên và của Trung tâm.

3. Hàng năm, trên cơ sở xác định vị trí công tác và khối lượng công việc; Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch định biên nhân lực và kế hoạch tuyển dụng, trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên xem xét, quyết định.

4. Căn cứ nhu cầu hoạt động của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên: ký hợp đồng thuê, khoán đối với những công việc không bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng lao động với các cán bộ, hợp đồng của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức tại Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Thái Nguyên.

6. Cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm được bảo đảm các quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Đại học Thái Nguyên.

Điều 11. Tài chính và cơ sở vật chất

1. Giám đốc Đại học Thái Nguyên quản lý toàn diện về tài chính, cơ sở vật chất của Trung tâm Công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất theo quy định.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12. Trung tâm được quan hệ trực tiếp với các trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên  để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm để cùng thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác đào tạo và hỗ trợ Trung tâm trong việc sử dụng, khai thác các nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trung tâm và của các đơn vị trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Điều 13. Trung tâm được quan hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; được quyền ký các văn bản hợp tác trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm; được mời các nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động của Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Thái Nguyên.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Bản Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký quyết định ban hành.

  Giám đốc

(đã ký)

GS. TS. Đặng Kim Vui

Các bài liên quan