Giới thiệu

Ngày 06-08-2012

Quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên và các QĐ bổ nhiệm

Quyết định số 395/QĐ-ĐHTN về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên;

1. Quyết định số 395/QĐ-ĐHTN về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên.

2. Các Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm CNTT (Xem file đính kèm).

Các bài liên quan